บริษัท Guide Network co.,ltd ("บริษัท") ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บริการต่างๆ ในเว็บไซต์ Guideball.com ซึ่งได้แก่ บริการทาง sms บริการดูข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ บริการแสดงความคิดเห็นในกระทู้ และบริการอื่นๆ เพื่อบริการแก่สมาชิก (ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "บริการ") หากท่านประสงค์จะใช้บริการใดๆ ของ Guideball.com โปรดทำการสมัครขอใช้บริการ หากท่านประสงค์จะใช้บริการใดๆ ในเว็บไซต์ Guideball.com ท่านตกลงจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป ดังนี้
1. การสมัครใช้บริการ
หากท่านประสงค์จะใช้บริการใดๆ ใน Guideball.com ท่านจะต้องสมัครเป็นสมาชิกขอใช้บริกการโดยการกดเบอร์สมัครผ่านทาง sms หลังจากบริษัทได้รับข้อความการขอสมัครใชบริการของท่านแล้ว บริษัทจะส่ง sms กลับไปยังท่าน ท่านจึงจะสามารถใช้บริการ ตามประสงค์ของท่านใน Guideball.com (ต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะเรียกท่านว่า "สมาชิก")
2. ระยะเวลาการเป็นสมาชิก
สมาชิกมีสิทธิใช้บริการที่ได้ทำการสมัครไว้ใน Guideball.com นับแต่วันที่ท่านเป็นสมาชิกตามข้อ 1. และสถานะการเป็นสมาชิกมีผลอยู่ตลอดไปจนกว่าท่านบอกเลิกการเป็นสมาชิก โดยการกดหมายเลขยกเลิกเข้ามาทาง sms หรือโทรมาที่ call center หรือบริษัทยกเลิกการเป็นสมาชิกอันเนื่องจากสมาชิกไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติผิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ใน "ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป"
3. การชำระค่าบริการ
สมาชิกจะชำระบริการตามอัตราที่บริษัทกำหนด หรือที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยบริษัทจะแจ้งให้สามารถผ่านเว็บไซต์ Guideball.com สมาชิกสามารถชำระค่าบริการผ่าน sms ด้วยระบบมือถือทุกระบบ
4. คำรับรองของสมาชิก
สมาชิกให้คำรับรอง ดังนี้
    สมาชิกจะสมัครใช้บริการ Guideball.com ด้วยตนเอง สมาชิกตกลงรับผิดชอบชำระค่าบริการหากมีบุคคลใดใช้เครื่องมือสื่อสาร ของสมาชิกเพื่อใช้บริการ Guideball.com ไม่ว่าสมาชิกจะให้หรือไม่ให้ความยินยอมก็ตาม
5. สิทธิของบริษัท
บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการชั่วคราวบางส่วนหรือทั้งหมดในเวลาใดๆ ก็ได้ หากสมาชิกปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป หรือระบบการให้บริการของบริษัทขัดข้องชั่วคราวไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หากเป็นเหตุที่บริษัทสามารถทราบได้ก่อนล่วงหน้า บริษัทจะแจ้งให้สมาชิกทราบผ่านเวบไซต์ Guideball.com หรือวิธีการใดๆที่บริษัทเห็นเหมาะสม
6. ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัท
บริษัทจะรับผิดชดใช้ความเสียหายใดๆให้แก่สมาชิก อันเนื่องจากการให้บริการหรือเหตุใดๆ ซึ่งบริษัทต้องรับผิดต่อสมาชิก เป็นจำนวนสูงสุดไม่เกินค่าบริการที่ได้รับชำระแล้วจากสมาชิกเป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน
7. การสิ้นสุดการให้บริการ
การให้บริการนี้อาจสิ้นสุดลงในเวลาใดๆก็ได้ ดังนี้
    7.1 สมาชิกขอยกเลิกการเป็นสมาชิกโดยแจ้งผ่านทาง call center หรือขอยกเลิกโดยการกดเบอร์ยกเลิกบริการนั้นๆมาทาง sms
    7.2 สมาชิกไม่ปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบใดๆที่บริษัทกำหนดขึ้นหรือฝ่าฝืน หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ บริษัทมีสิทธิยกเลิกการให้บริการและยกเลิกสถานภาพการเป็นสมาชิกได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวก่อน
    7.3 หากมีการเปลี่ยนแปลงการกรรมสิทธิ์หรือหรือบริการใดๆในเว็บไซต์ Guideball.com ซึ่งทำให้บริษัทไม่สามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อีกต่อไป บริษัทจะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
 
Guideball call center : 02-7047813-14
 
www.guideball.com